Turun Yliopisto
Lääketieteellinen tiedekunta
Kansanterveystiede

Saija Tarro:
Early childhood diet quality and risk of overweight – associations with individual, family and neighbourhood factors

Naapuruston sosioekonominen huono-osaisuus saattaa heikentää pikkulapsiperheiden ruokavalion laatua sekä lisätä lasten ylipainon riskiä. Lisäksi vanhemmuuden kyvykkyys näyttäisi olevan yksi tärkeä tekijä lasten ruokatottumusten kehittymisessä, selviää Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä väitöskirjassa. Tutkimus tuo uutta tietoa yksilöllisistä, vanhemmuuteen ja asuinympäristöön liittyvistä tekijöistä lasten ruokailutottumusten taustalla.

Ylipaino lisääntyy maailmanlaajuisesti jo varhaislapsuudesta alkaen. Lihavuuteen johtavat haitalliset elintavat, kuten ruokailutottumukset, alkavat muokkautua varhaislapsuudessa. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että lapsen syömiskäyttäytymisen piirteet, vanhemmuuteen ja sosioekonomiseen asuinympäristöön liittyvät seikat ovat yhteydessä ylipainon riskitekijöiden kehittymiseen varhaislapsuudesta alkaen. Eri tasojen välisiä yhteyksiä ruokavalion kokonaislaatuun ja painoon ei ole kuitenkaan ennen tutkittu.

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli tutkia varhaislapsuuden ruokailutottumuksiin ja painoon liittyviä yksilö-, perhe, ja naapurustotason tekijöitä ja niiden keskinäisiä suhteita. Tutkimus perustuu Hyvän kasvun avaimet seurantatutkimuksen aineistoon.

Väitöstutkimuksen mukaan lasten ruokavalion laatu ja painoindeksi olivat yhteydessä sekä yksilö-, perhe- ja naapurustotason tekijöihin. Pienten lasten vanhempien ruokavalion laatu oli selkeästi huonompi sosioekonomisesti huono-osaisilla asuinalueilla ja vanhempien ruokavalion laatu oli edelleen yhteydessä lasten ruokavalion laatuun. Lisäksi huono-osaisilla alueilla asuvilla ja suuren ruokahalun omaavilla lapsilla oli suurempi ylipainon riski verrattuna hyväosaisilla alueilla asuviin ikätovereihinsa.