Koa ry

Liiton perustaminen ja sen tarkoitus

Kotimaisen avustustyön liitto Koa ry perustettiin 17.12.2015. Tuolloin liitto sai nimekseen Ruoka-apu Yhdistysten Liitto ry (RAYL). Liiton nimi vaihdettiin 2019 käsittämään humanitaarista työtä laajemminkin kuin vain ruoka-apua.

Koa ry:n kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alueena on koko Suomi. Koa ry voi tarvittaessa tehdä töitä myös kansainvälisesti. Koa ry syntyi tarpeeseen, jota humanitääristä apua tarjoavat järjestöt viestittivät monissa yhteyksissä. Myös viranomais- ja päättäjätaholta oli tullut viesti vastaavan kattojärjestön tarpeellisuudesta, erityisesti ruoka-avun tiimoilta.

Koa ry perustettiin ajamaan ja valvomaan humanitaarista työtä tekevien yhdistysten etuja, sekä toimimaan konsultoijana ja tiedottajana jäsenjärjestöille. Koa ry tarjoaa yhdistyksille neuvontapalvelua ja järjestää sekä itsenäisesti että jäsenjärjestöjensä kanssa ja kautta tilaisuuksia esimerkiksi verkostoitumista ja humanitaarisen työn kehittämistä varten. Koa kehittää ja levittää hyviä käytäntöjä, jotka auttavat järjestöjä työssään.

Koa ry verkostoi järjestökenttää keskenään ja muiden toimijoiden kuten esimerkiksi kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa. Koa ry voi hakea humanitaarista työtä tekeville yhdistyksille taloudellista ja aineellista tukea niiden toimintaa varten. Koa ry voi myös jakaa humanitaarista työtä tekeville järjestöille taloudellista apua silloin, kun Koa ry:llä on siihen käytettäviä varoja hallussaan.

Koa ry toimii yhteistyössä järjestöjen, kuntien, hyvinvointialueiden, seurakuntien, valtiovallan ja muiden tarvittavien toimijoiden kanssa, toteuttaakseen työnäkyään mahdollisimman laajasti ja valtakunnallisesti.

Kotimaisen avustustyön liitto Koa ry:n arvopohja on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Koa ry tekee kuitenkin yhteistyötä kaikkien poliittisten järjestöjen ja uskonnollisten ryhmien ja seurakuntien kanssa, sekä hyväksyy myös muiden toimijoiden ja työntekijöiden arvopohjan esillä olon ja näkyvyyden. Koa ry:n arvot ja etiikka nousevat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta sekä humanitaarisentyön eettisistä ohjeista.

Koa ry on matalan kynnyksen toimija, joka on koettu monella tavalla merkittäväksi toimijaksi. Koa ry:n on ollut helppo saada yhteistyökumppaneita suuristakin valtakunnallisista toimijoista. Koa ry on nopeasti kasvanut ja saavuttanut jalansijaa kotimaisen avustustyön kentällä. Tätä on edesauttanut kasvava tarve avustustyön keskusjärjestölle vähäosaisten ihmisten määrän kasvaessa vuosi vuodelta. Apua tarvitaan monenlaisissa asioissa, mutta ruoka-apu on ylivoimaisesti suurin humanitaarisen avun muoto tällä hetkellä. Avustustyön muodon sanelee luonnollisesti avuntarve. Ruoka on myös asia, joka vetää ihmisiä yhteisiin tapahtumiin. Ruoka-apua antaessaan vapaaehtoistyöntekijät näkevät koko vähäosaisuuden laajuuden ja kirjon. Ihmisten lisääntynyt ahdinko on kasvattanut yhdistysten tarvetta saada laajemmin tukea, ohjausta ja koulutustakin omaan toimintaansa, sekä apua verkostoitumiseen. Koa ry toi avustustyötä tekeville yhdistyksille mahdollisuuden alueelliseen ja valtakunnalliseen verkostoitumiseen, mikä koettiin tervetulleena erityisesti hädänalaisten ihmisten ahdingon tuoman paineen edessä. Vertaistuki on myös työssä jaksamisen kannalta hyvin tärkeä ja voimaannuttava asia. Koa ry:n työlle oli siis tilaus, joka ylitti kaikki perustajajäsenten odotukset. Koa ry:n toiminta on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi Suomessa tapahtuvan avustustyön kehittäjänä ja tukena. Erityisesti tämä on koskenut ruoka-aputyötä.

Koa on rakentanut STEA -rahoituksella koordinaation, joka on jaettu hyvinvointialueittain Koan aluekoordinaattoreille. Koordinaattoreita on tällä hetkellä 14 HVA:lla. Koordinaattorit pyrkivät verkostoitumaan ja rakentamaan yhtenäisiä käytäntöjä omalla alueellaan.

Koa ry toimii mahdollisimman pienillä kustannuksilla, rakentaen jäsenyhdistyksille toimivaa toiminta-alustaa. Koa pyrkii pysymään ruohonjuuritason toimijana, vieden viestiä päättäjiin päin.

 

Kotimaisen avustustyönliitto Koa ry 1.12.2023

 


◄ Etusivulle